FAQ

Derousseaux Grande BVBA webshop

Vestiging te 9120 Beveren Waas
Pastoor Steenssensstraat 34
03 296 88 07 (bereikbaar tussen 10.00-17.00 van maandag t/m vrijdag)
webshop@derousseauxgrande.be
BE 0838148789
Versie geldig vanaf 01/03/2016

Retourneren

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht en omgeruild voor een ander artikel in onze winkel, of een waardebon.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is, en zich in de originele gesloten verpakking bevindt. Artikelen dienen voorzien te zijn van het originele label of prijskaartje

Gratis via de winkel

Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele gesloten verpakking samen met het originele betalingsbewijs.

Terugzending met de post

Het artikel dient te worden verzonden in de originele gesloten verpakking samen met het originele betalingsbewijs aan volgend retouradres :

Pastoor Steenssensstraat 34 – 9120 Beveren

De consument dient alvorens over te gaan tot terugzending, binnen de termijn van 14 dagen via mail melding te maken bij Derousseaux Grande

Veiligheidsbeleid

Derousseaux Grande hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is, zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden gegeven, dient u bij de bestelling persoonlijke gegevens in te vullen. Deze informatie zal echter enkel worden gebruikt voor ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze promoties en nieuwigheden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht. De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich per e-mail richten naar webshop@derousseauxgrande.be Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Derousseaux Grande maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  Derousseaux Grande gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

De cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Op basis hiervan kunnen wij onze diensten verbeteren en aanpassen aan de noden van onze bezoekers.

Algemene Voorwaarden

1. Voorafgaande algemene verklaringen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Derousseaux Grande. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Derousseaux Grande behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Derousseaux Grande erkend.

1.4 Derousseaux Grande garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering & Verzending

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Derousseaux Grande bestellingen tenminste binnen 10 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan-wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument ten laatste binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht via mail en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Hiervoor heeft de consument 7 dagen na die maand tijd, de annulering van de bestelling dient te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.

2.3 Aan de leveringsplicht van Derousseaux Grande zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Derousseaux Grande geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Verzendingkosten: € 7 voor België, € 15 voor Nederland, UK, Germany & France. Vanaf € 125 gratis verzending

Derousseaux Grande behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

3. Prijzen & betaling

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders is aangegeven

3.4 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten.

3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.6 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen voorafgand an de leveing te worden voldaan.

4. Zichttermijn & herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Derousseaux Grande heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via email melding te maken bij Derousseaux Grande.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in “nieuwstaat” verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt Derousseaux Grande er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument, retourneren in de winkel is gratis.

4.2 Artikelen gekocht tijdens de solden periode, of artikelen met korting kunnen niet geretourneerd worden.

5.  Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Derousseaux Grande dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Derousseaux Grande. Derousseaux Grande zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Derousseaux Grande  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Derousseaux Grande maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Kortingen & aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen en kortingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Derousseaux Grande zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Derousseaux Grande slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Derousseaux Grande gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.5 Derousseaux Grande kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Derousseaux Grande en een consument komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Derousseaux Grande op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Derousseaux Grande behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

 

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Derousseaux Grande gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 Derousseaux Grande is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Derousseaux Grande alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.

9.3 Derousseaux Grande behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Derousseaux Grande gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Derousseaux Grande geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.

9.4 Indien Derousseaaux Grande bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsrecht

10.1 Derousseaux Grandeblijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen Derousseaux Grande en de consumentis het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.